Statut

 

1.Nazwa Akademii Malucha i miejsce jej prowadzenia:

1.Centrum rozwoju Jagódka s.c. działa w formie Akademii Malucha.
2.Siedziba główna punktu przedszkolnego znajduje się w Mierzynie przy ul. Łukasińskiego 129
3.Działalność „Jagódki” odbywa się w placówce, w Mierzynie przy ul. Łukasińskiego 129
4.Funkcje Dyrektora placówki pełni Ewa Bedorf

 

2. Akademia Malucha „Jagódka” działa na podstawie:

1.Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr256, poz. 2572 z późn. zm.)
2.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia10 stycznia 2008r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 7, poz.38).
3.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego , warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 104, poz. 667)

 

3. Cele i zadania Akademii Malucha „Jagódka” :

1.Akademia Malucha realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego .
2 .Głównym celem Akademii  jest wspomaganie indywidualnego i wszechstronnego rozwoju psychofizycznego dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami, w warunkach zapewniających poszanowanie jego godności oraz poczucie bezpieczeństwa.
3. Postanowienia w ścisłej współpracy w rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka.

 

4. Zadania Akademii Malucha „Jagódka”:

1.Zapewnienie stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu w punkcie oraz w trakcie zajęć poza terenem Akademii  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
2.Kształtowanie w dzieciach czynnej postawy wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa. Rozwijanie sprawności ruchowej.
3.Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności oraz umacniania wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu.
4.Zachęcanie i stwarzanie sytuacji do podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie.
5.Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy oraz dostosowywanie wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez Akademię Malucha programów nauczania, do jego indywidualnych potrzeb.
6.Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej ruchowej.
7.Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć.
8.Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym dziecku otoczeniu społeczno- kulturowym, przyrodniczym oraz technicznym.
9.Przygotowanie dzieci do podjęcia edukacji w oddziale zerowym, kształtowanie wśród dzieci postaw tolerancji wobec odmienności kulturowych i narodowościowych oraz poszanowania ich godności światopoglądowej i wyznaniowej.

5. Organizacja Akademii Malucha

1.Organizacja Akademii Malucha „Jagódka”.
2.Akademia pracuje przez 12 miesięcy w roku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Obowiązuje rok szkolny  1.09- 31.08.
3.Akademia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00. Istnieje możliwość zmiany czasu pracy Akademii w zależności od potrzeb w oparciu o odrębne uzgodnienia z rodzicami.
4.Organizacja pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia oraz tygodnia z uwzględnieniem dodatkowych zajęć.
5.Akademia może w czasie roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.

1.Rekrutacja do punktu trwa przez cały rok- w zależności od wolnych miejsc.
2.Rodzice dzieci przyjętych do Akademii zobowiązani są do podpisania umowy, wpłaty wpisowego oraz wypełnienia Karty Dziecka oraz innych formularzy przedłożonych przez Dyrektora placówki.

6. Prawa i obowiązki wychowanków Akademii.

1.Dzieci w Akademii mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw dziecka, a w szczególności do:

– właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
– ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej.
– życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo- dydaktycznym.

2.W Akademii nie wolno wobec dziecka stosować żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców / opiekunów poza nagłymi przypadkami bezpośrednio naruszającymi  życie lub zdrowie dziecka.
3.Wychowankowie Akademii są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4.Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice/ opiekunowie na początku pobytu dziecka w Akademii w ramach tzw. Wpisowego

  1. Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich dzieci do Akademii przyjmuje się dzieci zdrowe.

Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przyjętych do Akademii w przypadku, gdy:

– zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci lub/i narusza godność nauczyciela
– pomimo upomnień rodzica/ opiekuna, dziecko przyprowadzanie jest z oznakami różnych chorób nie zostało przedłożone zaświadczenie lekarskie, iż dziecko jest zdrowe oraz kiedy zagraża innymi chorobami pasożytniczymi.
– informacje podane w karcie zgłoszeniowej dziecka są niezgodne z prawdą
– dziecko notorycznie jest nie przyprowadzania do Akademii oraz w przypadku braku wiadomości o przyczynie nieobecności dziecka ponad 30dni,
– nastąpi brak współpracy pomiędzy rodzicami/ opiekunami a nauczycielem w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczo- dydaktycznych
– rodzice zalegają z opłatą za czesne powyżej 30 dni, pomimo pisemnego upomnienia

7. Prawa i obowiązki rodziców.

1.Rodzice mają prawo do:
– zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danej grupie
– uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka
– uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
– wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorom wniosków z obserwacji w Akademii

2.Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
– przestrzeganie niniejszego projektu organizacji wychowania przedszkolnego
– przyprowadzania i odbieranie dziecka z Akademii o określonych godzinach
– terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Akademii
– informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Akademii, niezwłoczne    powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach

8. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć.

1.   Za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiada nauczyciel sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem.
2.   Na każdą grupę przedszkolną przypada przynajmniej jeden wychowawca. Jest również pomoc nauczyciela.

9. Warunki przyprowadzania i odbierania dzieci z akademii.

1. Osobami uprawnionymi do przyprowadzania i odbierania dziecka z Akademii są rodzice lub prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione przez  rodziców/ opiekunów prawnych w Karcie Dziecka.
2. W przypadku zaistnienia konieczności odebrania dziecka przez inną osobę niż wymienione w pkt. 1 konieczne jest posiadanie przez nią pisemnego upoważnienia oraz informacja telefoniczna od rodziców.
3. W chwili gdy rodzic/ opiekun zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi, to rodzic/opiekun przyjmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko.
4. Dziecko przyprowadzone do Akademii musi być oddane bezpośrednio pod opiekę  nauczyciela.

10. Warunki organizowania zajęć dodatkowych, wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

1.W Akademii mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe wykraczające poza zakres podstawy programowej, opłacane przez rodziców w ramach czesnego, bądź wynikające z uiszczenia opłaty dodatkowej.

11. Zakres zadań nauczyciela prowadzącego zajęcia w punkcie.

1.Współdziałanie z rodzicami/ opiekunami, w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców/ opiekunów do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanego w Akademii oraz uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, zachowania i rozwoju.
2.Umożliwianie rodzicom/ opiekunom brania czynnego udziału w życiu placówki.
3.Prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom/ opiekunom w zakresie pracy nad dziećmi, organizowanie w tym celu zebrań grupowych, spotkań indywidualnych.
4.Zamieszczanie bieżących informacji na tablicy ogłoszeń.
5.Przygotowywanie wystawki twórczości plastycznej dzieci, co najmniej raz w miesiącu
6.Zachowania właściwej jakości pracy wychowawczo- dydaktycznej poprzez:
– Opracowywanie tygodniowych, miesięcznych i rocznych planów pracy i wychowania
– Realizację programu wychowania przedszkolnego przyjętego do realizacji w Akademii
– Planowanie pracy wychowawczo- dydaktycznej oraz jej realizację i wysoką jakość
– Informowanie o postępach i problemach dzieci rodziców/ opiekunów
7.Zapewnienie dzieciom poczucia pełnego bezpieczeństwa poprzez:
– uwypuklenie w tematyce zajęć wychowawczych problematyki bezpiecznego pobytu w Akademii
– reagowanie na wszelkie naruszenia przez dzieci zasad wychowania w szczególności na przemoc fizyczną,agresję, używanie wulgarnych wyrazów, zwrotów, wulgarne gesty
– wytwarzanie w punkcie rodzinnej atmosfery, sprzyjającej dobremu samopoczuciu dzieci
8.Prowadzenie obserwacji pedagogicznych oraz diagnoz, mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.
9.Dokumentowanie przebiegu pracy Akademii w dzienniku zajęć.